Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


 • In onze praktijk hebben we geen inloopspreekuur, wij werken uitsluitend op afspraak.

 • Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 08:00u
 • Praktijk Heerle

  Privacyreglement

  Let op!

  Vanaf heden is de praktijk VRIJDAG gesloten //// Maandag 1 febr. is dr. Markx ivm nachtdienst afwezig

  Privacyreglement van onze praktijk

  Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk Heerle gevestigd aan de 4726 AH  Heerle en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20153863 hierna aan te duiden als Huisartsenpraktijk Heerle.

  Verwerking van persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk Heerle
  Voor Huisartsenpraktijk Heerle is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Huisartsenpraktijk Heerle respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Huisartsenpraktijk Heerle streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of HRM adviseur.

  Doeleinden van de verwerking
  Uw persoonsgegevens worden door Huisartsenpraktijk Heerle verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
  • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Huisartsenpraktijk Heerle
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
  • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het Huisartsenpraktijk Heerle;
  • Het eventueel kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail;
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
  • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

  Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

  • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
  • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Huisartsenpraktijk Heerle of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

  U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

  Verplichte verstrekking
  Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Huisartsenpraktijk Heerle niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

  Doorgifte aan het buitenland
  Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

  Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
  Huisartsenpraktijk Heerle maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

  Bewaartermijn
  Huisartsenpraktijk Heerle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. 

  Beveiliging van uw persoonsgegevens

  Huisartsenpraktijk Heerle zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Huisartsenpraktijk Heerle toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Huisartsenpraktijk Heerle verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

  Uw rechten
  Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

  Inzagerecht:
  U heeft het recht de door Huisartsenpraktijk Heerle verwerkte persoonsgegevens in te zien.
  Correctie- en verwijderingsrecht
  U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
  Recht van bezwaar
  Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
  Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Huisartsenpraktijk Heerle en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.

  Recht op beperking
  U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Huisartsenpraktijk Heerle de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

  • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
  • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
  • Indien Huisartsenpraktijk Heerle de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
  • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om de door u aan Huisartsenpraktijk Heerle verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de
  persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
  Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

  Intrekken van toestemming
  Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

  Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

  Uitoefening van de rechten
  Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

  Termijnen
  Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken
  en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden

  Identificatie
  Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, en de datum waarop u de kopie afgeeft.
  De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

  Individuele afweging bij ieder verzoek
  We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

  Functionaris Gegevensbescherming
  Huisartsenpraktijk Heerle heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Huisartsenpraktijk Heerle over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de praktijkhouder van Huisartsenpraktijk Heerle. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
  U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

  Toezichthouder
  Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

  Vragen
  Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Huisartsenpraktijk Heerle. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

  Wijzigingen
  Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Huisartsenpraktijk Heerle. Huisartsenpraktijk Heerle kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Contactgegevens
  Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

  • Contactpersoon van de praktijk: geeft u uw vraag (gemotiveerd) door aan de assistente, en deze spreekt dit vervolgens met de huisarts door. U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een (gemotiveerde) reactie van ons terug
  • Functionaris Gegevensbescherming is de heer Rob Coral, van Duthler Associates. U kunt zijn kontaktgegevens bij ons opvragen.